Offerings

 HavanamRate
1.Brahad Agnihothram5001.00
2.Shaneeswara Dosha Shanthi Maha Havanam 5001.00
3.Shaneeswara Maha Havanam (1 Year for 5 Persons)7001.00
4.Maha Kala Shaneeswara Maha Havanam6000.00
5.Dwitheeya Shanivara Maseshti 3001.00
6.Shaneeswara Havanam (Normal) for 1 Year ( 48 Saturdays)8000.00
7.Kethu Dosha Shanthi Havanam5001.00
8.Pithrumukthi Shanthi Havanam5001.00
9.Abhichara Dosha Nivarana Havanam5001.00
10.Rahu Dosha Shanthi Havanam5001.00
11.Sarpeshti Havanam5001.00
12.Kala Sarpeshti Havanam5001.00
13.Navagraha Shanthi Havanam5001.00
14.Shathruthasamhara Havanam3001.00
15.Shaneeshwara Pooja1001.00
16.Grithahuthi
1.Shaneeshwara Grithahuthi101.00
2.Shaneeshwara Sahasranama Grithahuthi151.00
3.Saraswatha Grithahuthi101.00
4.Medhasooktha Grithahuthi101.00
5.Ayushya Grithahuthi 101.00
6.Purusha Grithahuthi 101.00
7.Aikyamathya Grithahuthi 101.00
8.Bhagyasooktha Grithahuthi101.00
18.Nirajanam (Including Ahuthi)51.00
19.Chhaya Dhanam25.00
20.Charadu Pooja25.00
21.Mothiram Pooja101.00
22.Thakkol Pooja101.00
23.Pusthakam Pooja Vekkal51.00
24.Vdiyarambam Kurikkal501.00
26.Nivedhya Ahuthikal
1.Ellu Payasam (Shaneeshwara Preethi) - Saturday151.00
2.Thilamashannam (Shaneeshwara Preethi) - Saturday151.00
3.Ari Payasam (Balivaishya Devayejnam) - Sunday151.00
4.Paal Payasam - Thursday151.00
5.Kadala Payasam151.00
6.Aravana Payasam (To Hanuman) 251.00
7.Avil Nivedhym (To Hanuman) 101.00
26.Vettilamala/Vadamala (To Hanuman)101.00
27.Karuka Homam501.00
28.Ganapathy Homam501.00
29.Thailabishekam51.00

Menu