Offerings

 HavanamRate
1.Brahad Agnihothram5001.00
2.Shaneeswara Dosha Shanthi Maha Havanam 5001.00
3.Shaneeswara Maha Havanam (1 Year for 5 Persons)10000.00
4.Maha Kala Shaneeswara Maha Havanam6000.00
5.Dwitheeya Shanivara Maseshti 5001.00
6.Shaneeswara Havanam (Normal) for 1 Year ( 48 Saturdays)8000.00
7.Kethu Dosha Shanthi Havanam5001.00
8.Pithrumukthi Shanthi Havanam5001.00
9.Abhichara Dosha Nivarana Havanam5001.00
10.Rahu Dosha Shanthi Havanam5001.00
11.Sarpeshti Havanam5001.00
12.Kala Sarpeshti Havanam5001.00
13.Navagraha Shanthi Havanam5001.00
14.Shathruthasamhara Havanam3001.00
15.Shaneeshwara Pooja701.00
16.Grithahuthi
1.Shaneeshwara Grithahuthi101.00
2.Shaneeshwara Sahasranama Grithahuthi151.00
3.Saraswatha Grithahuthi201.00
4.Medhasooktha Grithahuthi151.00
5.Ayushya Grithahuthi 151.00
6.Purusha Grithahuthi 201.00
7.Aikyamathya Grithahuthi 151.00
8.Bhagyasooktha Grithahuthi151.00
18.Nirajanam (Including Ahuthi)101.00
19.Chhaya Dhanam25.00
20.Charadu Pooja25.00
21.Sri Rahu Gritha Huthi151.00
22.Sri Kethu Gritha Huthi151.00
23.Pusthakam Pooja Vekkal51.00
24.Vdiyarambam Kurikkal501.00
26.Nivedhya Ahuthikal
1.Ellu Payasam (Shaneeshwara Preethi) - Saturday201.00
2.Thilamashannam (Shaneeshwara Preethi) - Saturday151.00
3.Ari Payasam (Balivaishya Devayejnam) - Sunday151.00
4.Paal Payasam - Thursday151.00
5.Kadala Payasam151.00
6.Aravana Payasam (To Hanuman) 251.00
7.Avil Nivedhym (To Hanuman) 101.00
26.Vettilamala/Vadamala (To Hanuman)101.00
27.Karuka Homam501.00
28.Ganapathy Homam501.00
29.Thailabishekam51.00

Menu